กรุณาอ่านข้อมูล การสั่งซื้อสินค้า และ ชนิดรายละเอียดของประเภทสินค้านั้นๆ ก่อนการสั่งซื้อ 

 ** งด เปลี่ยน คืน สินค้า ในทุกกรณี ยกเว้นทางร้านจัดส่งผิดสี ผิดแบบ เท่านั้น

หากท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีว่าถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือไม่  หากพบปัญหากรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 2 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า หากไม่แจ้งตามระยะเวลาดังกล่าวที่ทางร้านกำหนดไว้ถือว่าท่านยอมรับ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

 

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ รับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้…

1. สินค้าพร้อมส่ง และ ลินค้า Pre-Oder เสียหายขาดเป็นรู อันเหตุเกิดจากผู้ผลิต (ไม่รวมถึงการเย็บไม่เรียบร้อยอาจมีบ้างเพราะสินค้ามาจากโรงงาน) กรณีนี้ เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว หากพบปัญหา สามารถติดต่อทางร้านภายใน2วันนับจากที่ได้รับสินค้า

2. สินค้าพร้อมส่ง และ ลินค้า Pre-Ode ทางร้านจะลงรายละเอียดต่างๆและขนาดของสินค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบข้อมูลสินค้าก่อนการสั่งซื้อและโอนเงิน ดังนั้นควรพิจารณารายละเอียดต่างๆให้ถี่ถ้วนอย่างรอบคอบก่อนการสั่งซื้อและโอนเงิน เพราะถ้าเมื่อได้สินค้าแล้วอาจใส่ไม่ได้ไม่พอดีหรือใส่แล้วเห็นว่าไม่เหมาะควรแต่อย่างใด ทางร้าน*งดเปลี่ยน/งดคืน* ฉะนั้นลูกค้าต้องพิจารณาให้ดีก่อนการสั่งซื้อสินค้า

3. สินค้าพร้อมส่ง และ ลินค้า Pre-Order เมื่อลูกค้ามีประสงค์ส่งคืนทางร้านจะคืนเงินให้ลูกค้า แต่ทางร้านจะหักค่าใช้จ่าย ดังนี้ สินค้าราคาไม่ถึง 500 บาท หัก 200 บาททุกกรณี สินค้าราคาตั้งแต่ 501 – 2000 บาท หัก 500 บาท ทุกกรณี และสินค้าราคาตั้งแต่ 2001 ขึ้นไป หัก 1000 บาท ทุกกรณี

 

 ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าต้องติดต่อทางร้านภายใน2วันนับจากได้รับสินค้า (ดูจากระบบที่ทางไปรษณีย์แจ้ง)

โดยส่งเรื่องมาที่ Line ID : @byyou   Facebook: ByYouGroup และทาง Email : styles888shop@gmail.com

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า หากท่านติดต่อทางร้านล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ หรือ ข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่ครบถ้วน

 • รหัสการสั่งซื้อ (Order ID)
 • รหัสสินค้าที่มีปัญหา
 • รูปถ่ายสินค้าตรงจุดที่มีปัญหา

หลังจากที่ทางร้านได้รับข้อความที่ลูกค้าแจ้งมาแล้ว ทางร้านจะทำการติดต่อกลับลูกค้าเพื่อยืนยันรายการสินค้าที่ลูกค้าแจ้งเปลี่ยน เมื่อลูกค้าได้รับการยืนยันจากทางร้านเแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาทางร้านได้

การส่งคืนสินค้าคืน จะต้องจัดส่งผ่านแบบลงทะเบียนหรือด่วนอีเอ็มเอสเท่านั้น โดยทำการส่งให้แล้วเสร็จภายใน2วันนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับการตอบกลับจากทางร้าน หลังส่งสินค้าให้ทางร้านแล้ว ต้องส่งข้อความมาบอกทางร้านอีกครั้ง และพร้อมแจ้งเลขพัสดุในการส่งกลับให้ทางร้านทราบหรือใบเสร็จของที่ทำการไปรษณีย์เป็นหลักฐานอ้างอิงส่งเป็นข้อความแจ้งมาที่ช่องทางต่างๆของทางร้าน ทางร้านจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้หลังจากได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้วเท่านั้น หรือหากลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนโดยลูกค้าส่งคืนมาแล้ว ทางร้านขอหักค่าใช้จ่าย ดังนี้ สินค้าราคาไม่ถึง 500 บาท หัก 200 บาททุกกรณี สินค้าราคาตั้งแต่ 501 – 2000 บาท หัก 500 บาท ทุกกรณี และสินค้าราคาตั้งแต่ 2001 ขึ้นไป หัก 1000 บาท ทุกกรณี

 

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินสินค้า ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์เปลี่ยนสินค้าภายใน 2 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า (ดูจากที่ระบบทางไปรษณีย์แจ้ง) กรณีนี้เลยกำหนดแล้วทางร้านจะถือว่าลูกค้ายอมรับสินค้าไว้แล้ว
 • หากลูกค้าส่งคืนสินค้าล่าช้ากว่า 2 วันนับตั้งแต่ที่ได้รับการตอบกลับจากทางร้าน กรณีนี้เลยกำหนดแล้วทางร้านจะถือว่าลูกค้ายอมรับสินค้าไว้แล้ว
 • สินค้าเคยถูกใช้งานแล้วหรือสวมใส่แม้เพียงครั้งเดียว กรณีนี้ทางร้านจะไม่เปลี่ยนหรือคืนเงินใดๆ
 • สินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม, สินค้าถูกซักรีด, ป้ายสินค้า (Tag) ได้ถูกแกะหรือตัดออก กรณีนี้ทางร้านจะไม่เปลี่ยนหรือคืนเงิน
 • สินค้าถูกปรับแต่ง หรือ ทำความสะอาดโดยลูกค้า กรณีนี้ทางร้านจะไม่เปลี่ยนหรือคืนเงินให้
 • สินค้าถูกทำให้เกิดการมีตำหนิหรือชำรุดโดยลูกค้า รวมถึงสินค้ามีกลิ่นติดมาจากเครื่องหอมหรือเครื่องสำอางค์ของลูกค้า กรณีนี้ทางร้านจะไม่เปลี่ยนหรือคืนเงิน
 • รูปทรงของสินค้าเปลี่ยนแปลงไปโดยมีสาเหตุมาจากการลองสวมใส่ หรือ เปลี่ยนแปลงโดยการแก้ไขทรงของสินค้า หรือ ปรับขนาดของสินค้า กรณีนี้ทางร้านจะไม่เปลี่ยนหรือคืนเงิน
 • หากสินค้าชุดนั้นมีเครื่องประดับอย่างอื่นประกอบด้วย ต้องส่งคืนให้ครบทุกชิ้น หากท่านส่งคืนไม่ครบหรือขาด กรณีนี้ทางร้านจะไม่เปลี่ยนให้ (เช่น เข็มขัด เข็มกลัด สร้อย เป็นต้น)
 • ไม่รับเปลี่ยน กรณีที่สวมใส่ไม่ได้หรือไม่พอใจ ดังนั้นควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อและโอนเงิน

หมายเหตุ
*สำหรับการเปลี่ยนสินค้าภายใต้เงื่อนไขข้างต้น ทางร้านจะรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปยังลูกค้า และ ลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับทางร้าน เสมือนส่งสินค้าแลกเปลี่ยนกัน

 

ขอบคุณที่ยอมรับเงื่อนไขของทางร้านครับ